وضعیت-سکه-چطور-است
سیگنال بورس : نمودار هفتگی و بلند مدت سکه را مشاهده می کنید این نمودار نشان می دهد که سکه روند نزولی خود را 2 ماهی است که شکسته و به نظر می رسد که روند...

سیگنال های مثبت روزانه

برای  3 آبان

مفاخر - فناوری خوارزمی ادامه

ولصنم - لیزینگ صنعت معدن ادامه

ثتران- ادامه

آسیا - بیمه آسیا ادامه

خساپا -سایپا ادامه

بترانس - ایران ترانسفو

 

فرم ورود

کانال فلکسی afs